Contractació
ANUNCI DE LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA


Anunci de la licitació del contracte de serveis de neteja.

Prescripcions tècniques del servei de neteja.

Plec de clàusules administratives.

Avís d'obertura del sobre C.

- Resolució d'adjudicació del contracte de serveis de neteja.

- Formalització del contracte. 


NOTA: En el document de publicació del concurs de contractació hi ha un error: el termini és de l'1 de gener del 2017 al 31 de desembre del 2017, tal com s'especifica dins del plec de clàusules administratives.